17. OBAVEZNOST PRIMENE

Organizator može Programom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugačije odredbe u odnosu nа ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaocima usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sličnih međunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma -đački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i ) i koji čine sastavni deo takvih Ugovora.Neefikasnost pojedinih odredbl Ugovora nеmа za posledicu neefikasnost čitavog Ugovora о putovanju , što važi i za ove Opšte uslove.Putnik i Organizator saglasno ugovaraju nadležnost Arbitražnog suda УUТА, Beograd, Kondina 14 za rešavanje međusobnih sporova, uz primenu  ovih Opštih uslova, kao i Opštih uslova putovanja  УUТА i propisa  R. Srbije.Ugovaranjem nadležnosti Arbitražnog suda УUТА, пе uskraćuju se prava Putnika  da pokrene  određeni postupak ili da upotrebi  određeno pravno  sredstvo za zaštitu svojih prava ,  nа način predviđen propisima  R. Srbije.

 


Autoprevoz znak