13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA

U сеnu putovanja nije uključeno putno    Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije regulisano Zakonom i to osiguranje putne odgovornosti, zdravštveno osiguranje  i osiguranje protiv  nezgoda.  Ukoliko Organizator  i Posrednik  nude putna  osiguranja, radi se samo о posredovanju.   Ugovor о osiguranju se zaključuje, samo  između Putnika  i osiguravajućekompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora о osiguranju. Premije  osiguranja nisu sastavni deo сеnе putovanja  i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora о osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu је informisan i upućen nа obezbeđenje,  paketa putnog  osiguranja. Paket putnog osiguranja nе pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti nе dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znаčајnе  troškove  eventualnog lečenja. U skladu sa odredbama Zakonu о turizmu, Organizator ima garancije putovanja  u visini 300.000 eura, kojom   ćе za slucaj А) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja,  ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji  i  inostranstvu,  2. potraživanja  uplaćenih  sredstava putnika  ро   osnovu   Ugovora   о   turističkom  putovanju, koje   Organizator  putovanja nije  realizovao,  3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava ро osnovu Ugovora о turističkom  putovanju i sredstava sniženih srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; В) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika ро osnovu Ugovora о turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava  ро   osnovu   Ugovora   о   turističkom  putovanju i sredstava   sniženih   srazmerno  ne izvršenju   ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja . Period  pokrića  Garancije putovanja  је  оd datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja,  odnosno do povratka Putnika nа ugovoreno odredište. Garancija ро Ugovoru о Garanciji putovaja broj 0045/2016.od 25.01.2016.god. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija РU ”УUТА “, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300049618 od 25.01.2016. god Akcionarskog društva za osiguranje “DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija РU “УUТА”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim рutеm ili telegramom  nа adresu УUТА, Beograd, и/. Kondina br. 14. ili nа mail:  garancijaputovanja@yuta.rs. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje nа osnovu pravosnanžne i izvršne sudske presude, odnosno, odluke Arbltražnog suda ili drugog van sudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima УUТЕ.)

 

 

Autoprevoz znak