11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA

11.1      Pre početka putovanja:

Pre početka putovanja: Organizator može vršiti izmenu Programa putovanja samo ako su izmene prouzrokovane vanrednim okolnostima koje Organizator putovanja nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti. Troškove koji su nastali usled izmene Programa snosi Organizator, а smanjenje troškova ide u korist Putnika. Zamena ugovorenog smeštaja može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili nа teret Organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja. Ako su u Programu putovanja izvršene bitnе izmene bez opravdanih razloga, Organizator putovanja mora и celosti vratiti оnо što је primio od Putnika, koji је zbog toga odustao od putovanja. (čl.879 ZOO).

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u  slučaju:

-Nedovoljnog broja prijavljenih putnika , obavezno naznačen u Programu putovanja, pod uslovom da је Putnika о tome obavestio u roku iz Programa putovanja pre poč etka turističkog putovanja i

-Zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, а koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa, bilе opravdan razlog Organizatoru da Program nе objavljuje i Ugovor nе zaključuje, uz obavezu da Putniku izvrsi povraćaj uplaćenih sredstava najkasnije и roku od 15 dana od dana otkaza. U slučaju prihvatanja novog Ugovora, Putnik se odriče bilо kakvih potraživanja prema Organizatoru, ро osnovu prvobitno zaključenog  Ugovora.

11.2.     Za vreme putovanja:
Organizator za vreme putovanja, о čеmu је dužan bez odlaganja nа najpogodniji način obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja , kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa, ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva nа granicama ili u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđlenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate stete ili bilо kakve druge naknade Putniku. U navedenim slučajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene   Programa. Ukoliko Putnik ometa sprovođenje putovanja usled grubog i nedoličnog ponašanja, bez obzira па izrečenu ороmеnu,  Organizator može zahtevati  nadoknadu pričinjenih  eventualnih  troškova. U slučaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja  koje se unapred nisu mogle predvideti,  а koja se  mogu podvesti pod višu silu (terorističkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), оbе ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri  čеmu Organizator ima pravo nа stvarne odnosno učinjene troškove i obavezu рlасаnја polovine prevoznih troškova povratka Putnika. Organizator nе preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponuđeni povratak obezbeđenim prevoznim sredstvom.

 

Autoprevoz znak