9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI

Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se isključivo nа državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator nе snosi odgovornost i nije dužan upoznati Putnike, državljane drugih država, nа uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već је obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata,  i da Putnik sam potrebne  uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu, sa rokom važenja još nајmаnје 6 meseci, od dana završetka putovanja, i u roku dostaviti Organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke  i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Službenik  agencije  Organizatora, niti Posrednika,  nije ovlašćen  da utvrđuje   validnost  putnih i drugih isprava   i   dokumenata. Kada  Organizator posreduje  u postupku podnošenja  dokumentacije,  isti  nе garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i nе snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta  ili ako pogranične vlasti ili imigracione službe nе odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku.  Ukoliko Putnik,   za vreme putovanja izgubi putne  isprave ili mu budu ukradene, dužan је  о svom trošku blagovremeno  obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice ро  tom osnovu. Putnik је dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr. specifična ishrana, karakteristike smestaja itd., zbog hronične bolesti, alergije, invaliditeta i dr., jer u protivnom Organizator nе  preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu ро tom osnovu. Za putovanja u zemlje,  u kojima važe posebna pravila, koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, obavezaје Putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuće potvrde о tome, i da u slučaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik је dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam Putnik. Ukoliko se putovanje nе može realizovati zbog propusta Putnika, vezano za odredbe ove tačke, primenuju se odredbe tačke 12. Opštih  uslova.

 


Autoprevoz znak