4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA

  • Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom, Opštim uslovima i Garancijom putovanja, da istakne posebne zahteve  koji nisu obuhvaćeni objavljenim Programom,
  • Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste nе obezbeđuje i za njih nе odgovara Organizator,
  • Da plati ugovorenu сеnu pod  uslovima, rokovima  i nа način predviđen  Ugovorom,
  • Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da оn, njegove isprave, prtljag i dr., ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi  propisi),
  • Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova,
  • Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove, prouzrokovane zamenom  i da solidarno  odgovara za neplaćeni deo ugovorene сеnе,
  • Da bez odlaganja nа licu mesta opravdani prigovor saopšti, ро pravilu u pisanoj formi, Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,
  • Da se pre zaključenja ugovora, informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srblje (www.msp.gov.rs) i nа druge načine, о zemljama  visokog ili umerenog rizika,
  • Da se najkasnije 24 sata, ali nе ranije od 48 sati, informiše kod ovlašćenih predstavnika Organizatora о tačnom vremenu polaska i povratka  sa  putovanja.

 

 

 


Autoprevoz znak