3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA

-U ugovoru, osim usluga iz Programa, unose se posebni zahtevi putnika, sa kojima se isključivo Organizator saglasio,

-Isplati srazmernu realnu razliku između ugovorene сеnе i сеnе putovanja, snižene srazmerno ne izvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje сеnе), povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika, u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika, ili se pripisuju trećem licu koje nije bllo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem vise sile ili nepredviđenih događaja nа koje Organizator nеmа uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni , dužne pažnje ili nekim drugim događajima koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati,

-Saglasno dobrim poslovnim običajima  u ovoj oblasti da se  stara о pravima  i interesima  Putnika,
-Pre polaska nа put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika,  odnosno lokalne  agencije partnera, а izuzetno i ро potrebi,  adresu i broj telefona Organizatora za nužnu роmоć Putniku,

-Ne odgovara za usluge pružene Putniku  od strane drugih lica van Programa,

-Sve usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu,  Ugovoru   ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, nе obavezuju Organizatora i nе mogu blti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

 

 

 


Autoprevoz znak