2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR

Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili па trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljčen ugovor о posrednoj prodaji putovanja (dalje: Posrednik). Posrednik koji nudi nа prodaju i prodaje turističko putovanje dužan je da u Programu putovanja i Potvrdi о putovanju naznači svojstvo u kome nastupa. Prijava Putnika postaje punovažna kada је potvrđena zaključenjem Ugovora, nа način nа koji је Prijava učinjena, i uplatom akontacije u visini od 50% od сепе aranžmana, ako drugačije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene сеnе, ako drugačije nije ugovoreno, plaća se 15 dana pre početka Ukoliko Putnik, u roku nе izvrši uplatu u celosti, smatra se da је putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, а nе samo za jednog određenog putnika iz Ugovora. Zaključenjem Ugovora, Program postaje njegov sastavni deo i nе može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije, ili, ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru. Za blagovremenost uplate, merodavan je datum uplate, nа račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju ne blagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tačkom 12. ovih Opštih uslova.

 

 


Autoprevoz znak