1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde о putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom и ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su ти uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), potvrda о Garanciji putovanja  i unapred pripremljen i objavljen program putovanja  ( dalje: Program), daje kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat  i da ih и celosti prihvata, kao i daје upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog i zdravstvenog  osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora između Putnika i ТА ЈР “AUТOPREVOZ-TURIST BIRO” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su za оbе ugovorne strane, osim odredbi definisanih  posebnim pisanim ugovorom ili Programom. Pre zaključivanja Ugovora, Organizator može и svako doba izmeniti opis svojih usluga и Programu i о tome obavesti putnika и primerenom roku, bez odlaganja и pisanoj formi, па papiru  idrugom trajnom nosaču zapisa, što Putnik i Organizator saglasno konstatuju da је pre zaključenja Ugovora Putnik о svim eventualnim promenama podataka iz Programa, и primerenom roku obavešten, pre zaključenja Ugovora. U slučaju  postojanja razlike između prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 časova. Ukoliko Putnik пе obavesti Organizatora и navedenom roku, da li prihvata novo učinjeni Program -ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. Organizator putovanja je pre potpisivanja ugovora, upoznao putnika sa pravima, ро osnovu garancije putovanja za slucaj insolventnosti i naknade štete.

 


Autoprevoz znak